ePUAP

Pismo ogólne do urzędu

Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.
Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnione są łącznie poniższe warunki:
– w przepisach nie został określony organ właściwy do określenia wzoru w danej sprawie,
– organ administracji publicznej, do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił formularza na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie,
– przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek, jak również skarg i wniosków w rozumieniu art. 227 i art. 241 kpa.

Organ właściwy do realizacji usługi

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej
Kogo dotyczy

Każdy

Podstawy prawne
Wymagane dokumenty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Czas realizacji

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw

Opłaty

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

Numer konta
Tytuł wpłaty
Kwota (PLN)
Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji – do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi

Przesłanie pisma ogólnego do urzędu

Etapy realizacji usługi

1. Przesłanie pisma.

2. Przyjęcie pisma.

Poziom dostępności usługi Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania TAK
Uwagi
BIP
Telefon 338792018
Fax Brak
Słowa kluczowe Pismo ogólne do urzędu

Załatw sprawę

 

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content