RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W MARCYPORĘBIE

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ulicy Marcyporęba, Św. Floriana 19, 34-114 Brzeźnica.
tel. (033) 879-20-18
e-mail: szkolamarcyporeba@wp.p.
adres WWW: www.spmarcyporeba.iap.pl

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób pod adresem poczty elektronicznej: iod@iods.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Szlęk.

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych powierzonych określonymi przepisami prawa i pełnomocnictwami, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzeń do w/w ustaw.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH WYNIKAJĄCA Z RODO:

1. Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa.
2. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.
3. Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
4. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana/Dziecka danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych,
3) usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych,
5) przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych.

VII. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Dziecka może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
1) W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub Dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
2) W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub Dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
3) W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub Dziecka danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W ZWIĄZKU ZE ZDALNYM NAUCZANIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W MARCYPORĘBIE

W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającego z realizacji zdalnego nauczania Dyrektor Szkoły Podstawowej, działając w imieniu Administratora danych informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą przy ulicy Marcyporęba, Św. Floriana 19, 34-114 Brzeźnica.

tel. (033) 879-20-18

e-mail: szkolamarcyporeba@wp.pl.

adres WWW: www.spmarcyporeba.iap.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób pod adresem poczty elektronicznej: iod@iods.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Szlęk.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania w interesie publicznym, którym jest organizacja i prowadzenie nauczania zdalnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 ze zm.). Przepisy prawa nie określają jakie dane mają być przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, dlatego minimalny zakres danych do realizacji tego celu przetwarzania określa Administrator i pozostaje on w zgodzie z danymi osobowymi, które szkoła przetwarza w stacjonarnym procesie kształcenia.

4. Administrator przewiduje przetwarzanie wizerunków uczniów. Wizerunek ucznia będzie przetwarzany jedynie w związku z uczestnictwem w wideo konferencjach, w tym na lekcjach prowadzonych z użyciem platformy G Suite dla Szkół i Uczelni.

5. Zdalne nauczanie jest realizowane poprzez:

  • Dziennik elektroniczny dostarczany przez: nazwa dostawcy (VULCAN sp. z o.o.
    Wołowska 6, 51-116 Wrocław
    ),
  • Platformę e-podręczniki – platformę edukacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • Platformę G Suite dla Szkół i Uczelni,
  • Wideo konferencje prowadzone przy wykorzystaniu aplikacji Meet dostarczanego przez Google,
  • Dostawcę usług e-mail: Google

6. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług                      i rozwiązań służących do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie                                  i nauczyciele.

7. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzane są  przez okres przetwarzania (okres trwania obowiązku nauki zdalnej). Następnie niezbędna dokumentacja jest dołączana do dokumentacji ucznia, przechowywane zgodnie   z zapisami  dla dokumentacji pedagogicznej.

8. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10.  Dane osobowe kandydatów do pracy nie są przekazywane osobom trzecim.

11. Dane osobowe przetwarzane w procesie zdalnej nauki nie są przetwarzane z sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

12. Dane osobowe nie są profilowane ani przetwarzane automatycznie

13. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na realizacje ustawowego obowiązku nauk/obowiązku szkolnego.

14. Nie przewidujemy transferu danych do Państw trzecich. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Google mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Google posiada certyfikat EU-US-PrivacyShield dołączony do umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską. Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat PrivacyShield.

15. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content