Wakacyjne przedszkole – rekrutacja

18 maja 2018 to 31 maja 2018

WÓJT GMINY BRZEŹNICA OGŁASZA NABÓR

DO WAKACYJNEGO PRZEDSZKOLA

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Brzeźnica, dyżur wakacyjny w 2018 roku będzie pełnić Przedszkole Samorządowe w Brzeźnicy.

Harmonogram:

 • od 2 lipca do 27 lipca 2018 roku – 2 oddziały (50 miejsc);
 • od 30 lipca do 24 sierpnia 2018 roku – 1 oddział (25 miejsc).

Rodzice zapisują dzieci do przedszkola poprzez osobiste dostarczenie zgłoszenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy w terminie od 21 do 30 maja 2018 roku.

Zgłoszenia o przyjęcie na dyżur wakacyjny dokonuje się wg wzoru wniosku dostępnego                         w przedszkolu lub na stronie internetowej placówki dyżurującej: www.zspbrzeznica.pl, na stronie internetowej Gminy Brzeźnica: www.brzeźnica.pl oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Brzeźnicy.

 O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń!

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest:

 • zawarcie umowy z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy oraz
 • wniesienie opłaty za wyżywienie i deklarowany pobyt w terminie:
 • w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu w terminie do 22 czerwca br.,
 • w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu w terminie do 23 lipca br.

Brak umowy lub brak opłaty powoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na  dyżur.

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos

Karta zapisu dziecka   do „Wakacyjnego przedszkola” w Brzeźnicy

 

 1. Informacja ogólna o dziecku:

 Imię i nazwisko : …………………………………………………………………………………………………..

 1. Data i miejsce  urodzenia: …………………………………………………………………………….
 2. Pesel : ……………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………

 

 1. Deklarowany okres pobytu: lipiec od godz. …. do godz. …, sierpień od godz.  … do godz.  .
 2. Deklarowany dzienny    czas    pobytu   dziecka    w    przedszkolu:                                   lipiec od  godz. … do godz. …

sierpień od godz. …….. do godz. …………

 1. Dziecko będzie korzystać:

z  ……….   posiłków w lipcu

z ………..   posiłków w sierpniu

 1. Informacja o rodzicach /opiekunach prawnych dziecka:

 Imię i nazwisko matki: ……………………………………………………………………….………………..

Imię i nazwisko  ojca: ………………………………………………………………………….……………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………….

Numery telefonów kontaktowych: ………………………………………………………………………………

Numer dowodu osobistego  matki:  ………………………………………………………………………

Wydany przez……………………………………………………………………………………………….

Numer  dowodu  osobistego  ojca: ……………………………………………………………………..

Wydany  przez ………………………………………………………………………………….…………

III. Informacje o stanie zdrowia dziecka: …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

 Osoby upoważnione    do   przyprowadzania    i    odbierania    mojego    dziecka     z  przedszkola   zapewniające   mu    pełne  bezpieczeństwo:

(Imię  i   nazwisko   oraz    nr    dowodu  osobistego)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Moje dziecko  jest  /nie  jest *     ubezpieczone    od   następstw    nieszczęśliwych      wypadków  w    roku     szkolnym  2017/2018

 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że:

 Przyjmuję do wiadomości, że potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny będzie podpisanie umowy z  dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy oraz   wniesienie opłaty za wyżywienie w odpowiedniej wysokości i na wskazany rachunek bankowy, przy czym:

– w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu w terminie do 22 czerwca br.,

– w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu w terminie do 23 lipca br.

Brak umowy lub opłaty za wyżywienie i deklarowany pobyt oznacza rezygnację rodziców/opiekunów prawnych z miejsca w dyżurującym przedszkolu i powoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

Oświadczenie dotyczące danych osobowych:

 Dane osobowe zawarte we wniosku będą wykorzystywane wyłącznie w celu przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny i organizacji opieki nad dzieckiem w dyżurującym przedszkolu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzeźnicy, do którego złożono wniosek.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku. Oświadczam, że mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

                                                                                                            …………………………………………………………

(podpis  rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content