Rusza rekrutacja

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA R. SZK. 2017/2018

Od 1 września 2017 r. dzieci 6-letnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 6 latki mogą kontynuować wychowanie przedszkolne lub na wniosek rodziców podjąć naukę w klasie I szkoły podstawowej. 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 6 latka do pobrania TUTAJ.

Wniosek o kontynuację wychowania przedszkolnego 6 latka do pobrania TUTAJ.

 Zobacz/pobierz oświadczenia potrzebne do rekrutacji do oddziału przedszkolnego.

Zobacz/pobierz oświadczenia potrzebne do rekrutacji do oddziału przedszkolnego.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych

10 – 18 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00

29 maja -2 czerwca 2017 r. do godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

19-21 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00

5-6 czerwca 2017 r. do godz. 10:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00

6 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

24-27 kwietnia 2017 r.

7-8 czerwca  2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00

9 czerwca 2017 r. do godz. 15.00.

 

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci 7 letnie ( w tym roku kalendarzowym kończą 7 lat).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata. Nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Karta zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej do pobrania TUTAJ.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 2017 r. kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wniosek o przyjęcie  dziecka  6 letniego do klasy I do pobrania TUTAJ.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie  dysponowała wolnymi miejscami (przyjmie wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły). Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
Kryteria postępowania rekrutacyjnego do klasy I szkoły podstawowej
(dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły) do pobrania TUTAJ.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy I (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły) do pobrania TUTAJ.

 

Zarządzenie Nr OR.OSE.0050.193.2017 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica na rok szkolny 2017/2018.

 

 Zainteresowanych rodziców  prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (33/8792018).

 

 

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content