Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Szanowni Państwo,

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Marcyporebie są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym okresie ustalony został też zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas.

W związku z organizacją zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość oraz koniecznością zapewnienia każdemu Uczniowi i Rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia informuję Państwa, że konsultacje będą się odbywały poprzez SMS-y i połączenia głosowe – telefoniczne, e-maile oraz  komunikatory internetowe.

Poprzez dziennik elektroniczny Vulcan i  podczas konsultacji z nauczycielami będziecie też Państwo informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których Uczniowie lub Rodzice mogą korzystać znajdziecie Państwo:

  1. na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl;
  2. na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
  3. na platformie edukacyjnej Google Classroom;
  4. na stronie internetowej szkoły;
  5. w dzienniku elektronicznym Vulcan.

Kształcenie na odległość jest koniecznością i stanowi wyzwanie zarówno dla Uczniów, Rodziców jak i Nauczycieli. W tej nowej szkolnej rzeczywistości dołóżmy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, wspólnie szukać rozwiązań trudnych sytuacji, a nade wszystko być wsparciem dla dzieci, bo one są  najważniejsze.

Życzę Państwu  oraz całej Społeczności Szkolnej spokoju i dużo zdrowia.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Krystyna Korus

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content