Nabór do Publicznego Żłobka „KĄCIK DLA MALUSZKA” w Brzeźnicy

Wójt Gminy Brzeźnica

ogłasza nabór do Publicznego Żłobka „KĄCIK DLA MALUSZKA” w Brzeźnicy

 

W terminie od dnia 28 sierpnia 2017 roku do 6 września 2017 roku do Urzędu Gminy Brzeźnica w godzinach pracy Urzędu można składać wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka

Liczba przewidzianych miejsc wynosi  20.

Żłobek rozpocznie swoją działalność w dniu 15 września 2017 roku.

Przyjęcie dzieci do żłobka nastąpi od dnia 2 października 2017 roku.

Celem Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest zwiększenie stopy zatrudnienia kobiet poprzez zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Do żłobka przyjmowane będą dzieci, które łącznie spełniają następujące warunki:

– w dniu 2 października 2017 r. będą w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, a w szczególnych przypadkach do ukończenia 4 roku życia,

– przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych dziecka i dziecko posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Brzeźnica.

W przypadku, gdy liczba wniosków przekroczy liczbę wolnych miejsc decyzję o przyjęciu podejmie komisja rekrutacyjna uwzględniając zasadę pierwszeństwa ustaloną poniżej – w następującej kolejności:

  • dzieci matek pozostających bez zatrudnienia z uwagi na brak dostępności placówki opieki nad dziećmi poniżej trzeciego roku życia – zgodnie z celem programu „MALUCH plus 2017”,
  • dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
  • dzieci rodziców/opiekunów prawnych oboje pracujących lub uczących się,
  • dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
  • dzieci matek lub ojców/opiekunów prawnych wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
  • dzieci objęte pieczą zastępczą,
  • dzieci z rodzin wielodzietnych.

Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa w przyjęciu do żłobka należy dostarczyć razem z wnioskiem         o przyjęcie dziecka do żłobka.

W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości dzieci od liczby miejsc, wszystkie dzieci zostaną przyjęte, bez konieczności powoływania komisji rekrutacyjnej.

W przypadku posiadania przez żłobek wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji, do żłobka mogą zostać przyjęte dzieci spoza terenu Gminy Brzeźnica.

Żłobek jest placówką publiczną, ale rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci                    w żłobku (art. 23 ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).

Na najbliższej sesji rady gminy, tj. 30 sierpnia 2017 roku Rada Gminy ustali wysokość odpłatności za pobyt dziecka                    w żłobku oraz wysokość maksymalnej opłaty za wyżywienie. 

Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobku określi umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem żłobka a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 7 września 2017 roku do godz. 12:00 poprzez wywieszenie listy dzieci przyjętych do żłobka na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica.

Dokumenty dotyczące rekrutacji należy pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy lub na stronie www.brzeznica.pl.

 

Osoba do kontaktu: Barbara Klęczar – Sekretarz Gminy Brzeźnica, tel. 33 879 20 29 w.37

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Brzeźnica

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /-/ Bogusław Antos

 

Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Marcyporębie
Created by Adito.pl

Skip to content